Verslag Commissie complexe zorgvragen 2019

De Commissie Complexe Zorgvragen (CCZ) richt zich op zeer specifieke zorgvragen die vaak te maken hebben met het wel of niet ingrijpen in de vrijheid van cliënten. Daarbij gaat het over zelfbeschikkingsrecht van cliënten, ethische vraagstukken en wettelijke kaders. Deze commissie is in het leven geroepen om oplossingen en handvatten te bieden voor ingewikkelde zorgvragen, deze zichtbaar te maken en vragen hierover te kunnen beantwoorden. De commissie is een platform waar medewerkers vragen en dilemma’s kunnen inbrengen. De commissie heeft verbinding met het Team Onvrijwillige Zorg, wat zich bezig houdt met de implementatie van de nieuwe Wet zorg en dwang (van kracht per 1 januari 2020).

Bij complexe zorgvragen is de problematiek vaak heftig. Soms raakt de zorgvraag de grenzen van ons aanbod. Ingewikkelde zorgvragen vraagt om de maximale inzet van expertise en maatwerk. Het gaat over kwesties die liggen op het snijvlak van ethiek, in 2019 nog de Wet BOPZ, straks de Wzd (Wet zorg en dwang) en WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).

Activiteiten in 2019:
  • In 2019 is de commissie 4 keer bijeen geweest.
  • Er is een viertal casussen behandeld.
  • Op diverse plekken in de organisatie is een moreel beraad gevoerd.
  • Er zijn plannen gemaakt om meer mensen op te leiden in het voeren van een moreel beraad
  • De commissie heeft een checklist ontwikkeld wanneer cliënten ingestuurd worden naar een ziekenhuis.
  • Er is een start gemaakt met de evaluatie van de onderzoeken in het kader van incidenten/ calamiteiten en de MIC/OG (melding incidenten cliënten en ongewenste gebeurtenissen). In 2020 zal hierop de focus liggen in het kader van continu verbeteren van het zorgaanbod.