Verslag geneesmiddelencommissie 2019

De geneesmiddelencommissie richt zich op de medicatieveiligheid binnen Alliade. De geneesmiddelencommissie is in 2019 twee keer bijeen gekomen. Daarnaast zijn er voor Talant en Meriant lokale geneesmiddelencommissies die minimaal twee keer per jaar bij elkaar komen en hun bevindingen worden binnen de Alliade brede geneesmiddelencommissie besproken.

In de commissie is aandacht geschonken aan:

 • Deskundigheidsbevordering van de aandachtsvelders medicatie en medewerkers. Dit jaar is het thema obstipatie, laxantia en leefstijl besproken. Er is een scholing gegeven door een apotheker en een leefstijlcoach.
 • Digitaal aftekenen, eerst voor die locaties die werken met Medimo. De meeste woonlocaties van Meriant en Talant die werken met Medimo zijn overgegaan op digitaal aftekenen. De voorbereidingen zijn getroffen om dagbestedingslocaties van Talant digitaal af te laten tekenen. Het gaat hier om dagbestedingen die gekoppeld zijn aan de woonlocaties die met Medimo werken. In 2020 wordt digitaal aftekenen verder geïmplementeerd voor locaties die een eigen huisarts en apotheek hebben.
 • Afbouw psychofarmaca. De resultaten van het project met Vilans ‘Beter af met minder’ zijn terug gekoppeld en gepresenteerd. Er is een scholing geweest voor de AVG’s en de gedragskundigen. Afgesproken is dat de afbouw van psychofarmaca onderdeel wordt van het project Wet Zorg en dwang. De overdracht hiervan heeft plaatsgevonden. Op Kennr wordt de mogelijkheid geboden om een e-learning te volgen van Vilans over psychofarmaca. Doel van deze e-learning is kennis en bewustwording van begeleiders en verzorgers te vergroten.
 • Medicatieoverdracht tussen verschillende zorgverleners. Dit is beschreven binnen het proces medicatieveiligheid en is wederom onder de aandacht gebracht binnen de scholing aandachtvelders. 
 • Het procesteam medicatieveiligheid blijft het opnieuw beschreven medicatieproces monitoren en waar nodig aanpassen.
 • Tot slot is in 2019 het toetsingsinstrument medicatieveiligheid door veel medewerkers ingevuld. Een analyse hiervan is naar de directeuren gestuurd. In 2020 krijgt dit een vervolg.

In 2020 richt de geneesmiddelencommissie zich (weer) op zaken als:

 • Het vergroten van de deskundigheid van aandachtsvelders en medewerkers.
 • Het digitaal aftekenen van medicatie.
 • De uitkomsten van audits medicatieveiligheid.
 • Contracten lokale huisartsen en apothekers.
 • OG-meldingen medicatieveiligheid.