Verslag Infectiepreventiecommissie 2019

Het doel van de commissie is de kennis en de betrokkenheid op het gebied van infectiepreventie in de organisatie te bevorderen evenals de preventie en bestrijding van infectieziekten. In 2019 is de commissie drie keer bij elkaar geweest.

Infecties en uitbraken

Binnen Talant heeft een uitbraak van scabiës plaatsgevonden welke zeer hardnekkig bleek. Deze begon eind 2018 en er was sprake van een opvlamming in mei 2019. Een bij het begin van de uitbraak geformeerd beleidsteam heeft beleid uitgezet, waarbij ook de GGD is betrokken. Er was sprake van een discrepantie in het advies van de GGD dermatologen en huisartsen over de behandeling. In mei 2019 zijn er afspraken gemaakt met één dermatoloog, hetgeen resulteerde in een succesvolle aanpak, zodanig dat de uitbraak kon worden gestopt. In de uitbraakperiode zijn er voorlichtingssessies geweest voor ouders en verwanten. Uiteindelijk was de uitbraak 9 september 2019 onder controle.

Ook is er binnen Talant een episode geweest met MRSA. Binnen de betreffende groepen en locaties is, geen uitbraaksituatie ontstaan. Ingezet beleid werd door alle betrokkenen goed uitgevoerd. De communicatie en ondersteuning aan cliënten, ouders en verwanten en medewerkers van de betrokken locaties werd door de betrokkenen als zeer positief ervaren.

Tenslotte is er sprake geweest van enkele noro-uitbraken binnen Meriant. Na melding waren deze steeds zeer snel onder controle.

Activiteiten op het gebied van infectiepreventie in 2019
 • Een nieuw handboek voedselveiligheid is ingevoerd.
 • Er werden colleges gegeven bij het ROC over infectiepreventie om toekomstige potentiële medewerkers al met kennis van hygiëne binnen te krijgen.
 • De griepvaccinatiegraad medewerkers is hoger dan in 2018.
 • Er zijn twee nieuwsbrieven uitgebracht met informatie voor leidinggevenden en medewerkers over micro-organismen, infectieprotocollen, desinfectie, noro, halterschorten, prikaccidenten, handhygiëne, griepvaccinatie etc.
 • Er is een nieuw desinfectans in gebruik genomen en het beleid is hierop aangepast.
 • Er zijn nieuwe halterschorten aangeschaft.
 • Er zijn nieuwe factsheets beschikbaar gekomen zoals informatie over medewerkers met infecties.
 • Er zijn audits uitgevoerd op drie locaties. Positief is dat deze locaties aandacht hebben voor infectiepreventie en hygiëne. Wat beter kan is met name de opslag van medische hulpmiddelen/materialen, schoonmaak en het gebruik/aanwezigheid van standaardmateriaal en middelen (zoals desinfectans).
 • Uitrol handhygiëne faciliteiten binnen Alliade
 • Er zijn roadshows gehouden op enkele locaties waarbij medewerkers voorlichting krijgen over hygiëne, infectiepreventie en schoonmaak en een handhygiënetest kunnen doen
 • We zijn begonnen met puntprevalentie antibiotica binnen Talant (1 locatie)
Activiteiten 2020
 • Introductie gebruik protocollen via ZIP-net.
 • Aanschaf en implementatie van een e-learning voedselveiligheid.
 • Verdere kennisvergroting van nieuwe medewerkers door praktijktoetsen en scholingsplan omtrent infectiepreventie.
 • Aandacht voor doorontwikkeling preventieve vaccinatie van cliënten:
  • Check vaccinatiegraad cliënten kinderdagverblijven (lijkt hoog)
  • Pneumokokken
  • Hepatitis B bij Reik
  • De intramurale vaccinatiegraad wordt onderzocht

De infectiepreventiecommissie merkt dat het onderwerp infectiepreventie steeds meer gaat leven onder medewerkers en dat het bewustzijnsniveau omtrent hygiëne is gegroeid. De aanwezigheid van een deskundige infectiepreventie binnen Alliade draagt hier in grote mate aan bij.

Interview Paul Caesar - Adviseur Infectiepreventie Zorggroep Alliade

'Zelfs een buikgriep kan grote gevolgen hebben'

De woonzorgcentra van Meriant en Talant zijn een stuk huiselijker dan de klinische omgeving van ziekenhuis Tjongerschans. Toch streeft Alliade naar dezelfde hoge mate van infectiepreventie. Onzichtbare bacteriën en micro-organismen kunnen risico's vormen voor kwetsbare bewoners. Dat vraagt alertheid en hygiëne in de dagelijkse zorg.