Interne audits

Naast de externe toetsing voeren het team kwaliteit en interne auditoren ook (onaangekondigde) interne audits uit. Aan de hand van de resultaten gaat de leidinggevende samen met het team aan de slag met verbeterpunten.

Er zijn in het voorjaar van 2019 dagaudits binnen Alliade uitgevoerd. Per organisatieonderdeel is een steekproef genomen van leidinggevenden en locaties. Op het niveau van Alliade zijn de volgende verbeterpunten uit de audits gekomen:

  • Het leren van incidenten
  • De voorbehouden en risicovolle handelingen
  • Het formuleren van een (SMART) jaarplan op locatieniveau
  • BHV, HACCP en RI&E; er zijn afwijkingen aangetroffen in meerdere vanuit veiligheidsoogpunt verplichte onderdelen.
  • Het werken met het persoonlijk plan van de cliënt.
  • Het opleiden en competente medewerkers; het scholingsaanbod sluit niet altijd aan bij de scholingsbehoefte.
Toetsinstrumenten

Ook ontwikkelen we toetsinstrumenten zodat medewerkers de kwaliteit van zorg zelf kunnen beoordelen en ook elkaar kunnen toetsen. Medewerkers zijn enthousiast om zelf te toetsen en aan de slag te gaan met verbeterpunten. Ook zien we dat het onderwerp meer leeft en het bewustzijn groeit. Er zijn inmiddels toetsinstrumenten beschikbaar op het gebied van medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie, het cliëntdossier, bedrijfshulpverlening en een ontruimingsoefening. Enkele voorbeelden van nieuwe toetsinstrumenten die in 2019 zijn ontwikkeld: Normenkader IGJ (Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd); Voedselveiligheid en Arbeid en gezondheid.

In 2019 werd binnen Alliade het toetsinstrument 'medicatieveiligheid' uitgezet. Nagenoeg alle afdelingen/locaties van Alliade hebben dit toetsinstrument ingevuld. De uitkomsten zijn besproken met de hoofden. Verbeterpunten worden op teamniveau opgepakt.

Hoofden kunnen de toetsinstrumenten op elk moment inzetten om de kwaliteit van zorg binnen een afdeling te toetsen. We zien dat dit op dit moment nog beperkt gebeurt.