Bezig met laden
Onze visie

Samen doen wat wel kan

Lees verder

Onze visie

Vanuit een nieuwe visie op kwaliteit en veiligheid maakten we de afgelopen jaren een beweging van een kwantitatief kwaliteitssysteem gericht op meten en vinken, naar een kwalitatief systeem waar de inhoud centraal staat. Ons kwaliteitssysteem gaat uit van geïnformeerd vertrouwen, regelruimte, openheid en blame free handelen. Daarbij focussen we niet op specifieke onderdelen, maar op het geheel van de zorg en ondersteuning. En kijken we dus niet meer alleen naar het proces, maar vooral naar het resultaat voor onze cliënten. Op deze manier willen we bereiken dat kwaliteit weer van cliënten, verwanten en medewerkers wordt.

In onze visie op kwaliteit en veiligheid hebben we dit als volgt verwoord:

 • Alles wat wij doen, heeft meerwaarde voor de cliënten.
 • We zorgen samen voor kwaliteit en veiligheid van de cliënten, elkaar en de organisatie.
 • We toetsen bij cliënten en collega's of we de goede dingen doen.
 • We zijn transparant over wat wij doen.
 • We gaan uit van de eigen deskundigheid van medewerkers.

Voor ons handelen betekent dit:

 • Wij werken aan een cultuur van vertrouwen. Geen blind vertrouwen maar geïnformeerd vertrouwen. Uitgangspunten hierbij zijn: gedeelde waarden, vertrouwen in elkaars intenties en vermijdbaarheid in plaats van verwijtbaarheid. Een cultuur van vertrouwen ontstaat niet zomaar. Het vraagt tijd en dialoog en aanspreekbaar zijn op het vertrouwen dat je krijgt.
 • We handelen op basis van eigen professie, eigen kunnen met gebruik van de eigen regelruimte.
 • Op alle niveaus in de organisatie zijn we transparant en hierop aanspreekbaar.
 • Leidinggevenden binnen Alliade dragen consequent de visie uit en versterken deze door vertrouwen te geven en het accent te leggen op vermijdbaarheid in plaats van verwijtbaarheid (blame free). Zij zoeken hierover voortdurende de dialoog in de driehoek cliënt(systeem) – medewerker(team) – organisatie.
2020, het zoeken naar een balans

De visie op kwaliteit van Alliade gericht op eigenaarschap, eigen regie en geïnformeerd vertrouwen functioneert pas goed als er een stevige basis is. Een stevige basis van nabijheid, doen wat is afgesproken, control en verantwoording over wat en hoe. In 2019 constateerden we dat de deze stevige basis nog onvoldoende ontwikkeld is wat risico’s met zich meebrengt. We hebben dan ook met elkaar afgesproken dat we elke keer in de oplossing zoeken naar de balans tussen:

 • ruimte voor professionals versus kaders stellen,
 • ondernemerschap versus (interne) beheersing,
 • centrale versus decentrale sturing en beheersen van risico's en een beheerste integere besluitvorming met kritische tegenspraak en de juiste checks en balances.

Nieuwe strategische koers

In januari 2019 werd Alliade onder verscherpt toezicht gesteld door de IGJ vanwege een gebrek aan integere en beheerste bedrijfsvoering. Het verscherpt toezicht is op 15 juni 2019 opgeheven. Hierbij werd gesteld dat het volledig doorvoeren van de noodzakelijke cultuur- en gedragsveranderingen en het borgen van de verandering een aantal jaren zal duren.

In de strategische heroriëntatie die daarop volgde, is nadrukkelijk gekozen voor een sterke focus op het primair proces en de kwaliteit van zorg. Te lang zijn we gericht geweest op innovatie en externe bedreigingen. Op basis van de strategische heroriëntatie hebben we in 2019 opnieuw onze missie, visie en kernwaarden verwoord. 

Met alle betrokkenen, waaronder hoofden, behandelaren en de medezeggenschapsraden zijn bijeenkomsten geweest om bewustzijn te creëren dat veranderingen nodig zijn. Ook is met hen gesproken over de nieuwe strategische koers.

In november 2019 zijn de verbeteracties die voortvloeien uit het verscherpt toezicht en de hiervoor genoemde bijeenkomsten samengevoegd tot een Alliadebreed verbeterprogramma met de naam ‘Samen’. 

Strategische koers

Missie: een goed en zinvol leven

Wij zijn er voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te leven en zich staande te houden in de maatschappij. Daarbij richten wij ons op kwetsbare ouderen en mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Onze missie is dat zij goed en zinvol kunnen leven. Dat ze zich veilig voelen en dat ze ervaren dat er aandacht is voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn.

Wij bieden zorg, ondersteuning en behandeling die onze cliënten helpt goed en zinvol te leven. Thuis of in een van onze (gespecialiseerde) (woon)locaties. Ons aanbod richt zich primair op zorg in Friesland.

Visie: Samen doen wat wel kan

Wij geloven dat ieder mens uniek is en er toe doet: dat ieder mens een goed en zinvol leven wil leiden in de samenleving. Wij geloven ook dat ieder mens zo veel mogelijk zelf beslissingen wil nemen over zijn of haar eigen leven. Dit noemen we eigen regie. Wij willen onze cliënten (h)erkennen in wie zij zijn. Samen met de cliënt bespreken wij wat de cliënt zelf kan en wil en welke hulp hierbij nodig is. Uitgangspunt hierbij is het samenwerken in de driehoek die wordt gevormd door de cliënt, zijn naasten en de medewerkers. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben de professionele ruimte om met hun cliënten te bepalen wat nodig is. Hierbij hanteren zij de regels van hun beroep en de kaders van de organisatie. Soms komen die niet overeen met wat een cliënt wil. We gaan met elkaar in gesprek om hier een goede oplossing in te zoeken. Samen gaan we voor een goed en zinvol leven. Samen doen we wat wél kan!

Drie kernwaarden: nabij, verantwoordelijk, betrouwbaar

Om de missie en visie waar te maken, werken we vanuit drie kernwaarden. Deze zijn met elkaar verbonden en vormen het morele kompas voor hoe we met elkaar als collega’s en met cliënten omgaan. Het geeft richting aan ons dagelijks handelen en we zijn erop aanspreekbaar, zowel door collega’s als door cliënten. De kernwaarden vormen onze basisattitude en zitten in onze genen.

Meriant delen.