Bezig met laden
Voor het snelle overzicht

Samenvatting

Lees verder

Samenvatting

Het jaar 2019 is voor Alliade een bewogen jaar geweest. In januari 2019 werd Alliade onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanwege een gebrek aan integere en beheerste bedrijfsvoering.

Er volgde een strategische heroriëntatie waarin we concludeerden dat we te lang gericht zijn geweest op innovatie en externe bedreigingen en daarmee onvoldoende focus hadden op het primair proces en de kwaliteit van zorg. We scoren goed op betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers bij de cliënt, maar we scoren onvoldoende op professioneel werken. We zijn goed in het bedenken en opschrijven van plannen, maar minder goed in het afmaken en doorlopen van de verbetercyclus.

Focus op kwaliteit van zorg

Bij het opnieuw verwoorden van onze missie, visie en kernwaarden is daarom nadrukkelijk gekozen voor een sterke focus op het primair proces en de kwaliteit van zorg. Terwijl druk werd gewerkt aan een Alliadebreed verbeterprogramma werd bij een onaangekondigd inspectiebezoek op een van onze locaties pijnlijk duidelijk dat directe actie nodig was. Op diverse locaties hebben we audits door een extern bureau laten uitvoeren. Deze audits bevestigden onze eerdere analyse en gaf nog meer onderbouwing en invulling aan de benodigde verbeteracties. We concluderen dat we op de volgende thema’s moeten verbeteren:

 • Sturen op kwaliteit en veiligheid inclusief leren van incidenten
 • Methodisch werken
 • Dossiervoering
 • Kennis en vaardigheden
 • Werken op basis van standaarden, protocollen en richtlijnen
Verbeterprogramma 'Samen'

Met het verbeterprogramma ‘Samen’ werken we in 2020 aan het verbeteren van de professionaliteit van medewerkers, de kwaliteit van zorg en de cultuur binnen de organisatie. Het programma is opgebouwd uit de volgende thema’s;

 1. Persoonsgerichte zorg, met daarin onder andere het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid voor EMB-cliënten.
 2. Deskundige medewerker, omdat de professionaliteit van onze medewerkers versterkt moet worden.
 3. Kwaliteit en veiligheid, waarbij wij de focus leggen op methodisch werken, dossiervoering, medicatieveiligheid, de invoering van de Wet zorg en dwang en de MIC-meldingen.
 4. Continu verbeteren, gericht op systematisch leren, verbeteren en borgen en dit verankeren in de organisatie.
 5. Bedrijfsvoering, met daarin 'in control' zijn en de ondersteuning van het primaire zorgproces.
 6. Cultuur en leiderschap, als belangrijke voorwaarde om de veranderingen uit te voeren en te borgen. Dit doen we onder andere met een leiderschapsprogramma om directeuren en het middenkader te ondersteunen.

Inmiddels zien we de eerste kleine successen. Zo zijn bijna alle medewerkers die het betreft opnieuw geschoold ten aanzien van de voorbehouden en risicovolle handelingen.

Als gevolg van de corona-crisis verwachten we dat we de beoogde resultaten niet gaan halen. Vanaf eind februari 2020 is veel geïnvesteerd om voorbereid te zijn op de uitbraak van het coronavirus en om de uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden. Dit gaat ten koste van de investering in de uitvoering van ons verbeterprogramma. Daar waar mogelijk maken we stappen. Daar waar nodig stellen we uit.

Vincent Maas, Voorzitter Raad van Bestuur, ad interim
Elze Vonk, Lid Raad van Bestuur
Meriant delen.